Rumuz filiz: Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Senden İstediği hayırlı şeyleri istiyoruz.

 Rumuz filiz: Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in  Senden İstediği hayırlı şeyleri istiyoruz.

Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Senden İstediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak Sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin, güç ve kudret
ancak Allah ile birlikte vardır.
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Allahümme inni es’elüke bi-esmaike
Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah, (Ya Allah)
Ey ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman, (Ya Rahman)
Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahîm, (Ya Rahim)
Ey her şeyi bilen Alîm, (Ya Alim)
Ey yumuşak muamele eden Halîm, (Ya Halim)
Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm, (Ya Azim)
Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakîm, (Ya Hakim)
Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm, (Ya Kadim)
Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm, (Ya Mukim)
Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm, (Ya Kerim)
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
2
Ey efendilerin efendisi, (Ya seyyides-sadat)
Ey dualara cevap veren, (Ya mucibed-daavat)
Ey iyiliklerin sahibi, (Ya veliyyel-hasenat)
Ey dereceleri yükselten, (Ya rafiad-derecat)
Ey bereketleri büyük olan, (Ya azimel-berekat)
Ey hataları bağışlayan, (Ya ğafirel-hatiat)
Ey belaları def eden, (Ya dafial-beliyyat)
Ey sesleri işiten, (Ya samial-esvat)
Ey dilekleri veren, (Ya mu’tıyel-mesulat)
Ey sır ve gizlilikleri bilen, (Ya alimes-sirri vel-hafiyyat)
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
3
Ey bağışlayanların en hayırlısı, (Ya hayral-ğafirin)
Ey yardım edenlerin en hayırlısı, (Ya hayran-nasırin)
Ey hükmedenlerin en hayırlısı, (Ya hayral-hakimin)
Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı, (Ya hayral-fatihin)
Ey zikredenlerin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı, (Ya hayraz-zakirin)
Ey vârislerin en hayırlısı, (Ya hayral-varisin)
Ey övenlerin ve övenleri mükafatlandıranların en hayırlısı, (Ya hayral-hamidin)
Ey rızık verenlerin en hayırlısı, (Ya hayrar-razikin)
Ey zor işleri halledenlerin en hayırlısı, (Ya hayral-fasılin)
Ey ihsan edenlerin en hayırlısı, (Ya hayral-muhsinin)
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
4
Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi, (Ya men lehül-izzü vel-cemal)
Ey mülk ve celâlin gerçek sahibi, (Ya men lehül-mülkü vel-celal)
Ey kudret ve kemâlin gerçek sahibi, (Ya men lehül-kudretü vel-kemal)
Ey büyük ve yüce olan, (Ya men hüvel-kebirül-müteal)
Ey şiddetli azap sahibi olan, (Ya men hüve şedidül-mihal)
Ey ikâbı şiddetli olan, (Ya men hüve şedidül-ikab)
Ey hesâbı süratli gören, (Ya men hüve seriül-hisab)
Ey katında güzel mükafatı bulunan, (Ya men hüve indehü hüsnüs-sevab)
Ey katında Ümmül-Kitap bulunan, (Ya men hüve indehü ümmül-kitab)
Ey rahmet yüklü bulutları yaratan, (Ya men hüve yünşiüs-sehabes-sikal)
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
5
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân, (Ya Hannan)
Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân, (Ya Mennan)
Ey kullarının amellerine karşılık veren Deyyân, (Ya Deyyan)
Ey bağışlaması bol olan Ğufrân, (Ya Gufran)
Ey kullarına yol gösteren Burhân, (Ya Burhan)
Ey gerçek saltanat sahibi Sultân, (Ya Sultan)
Ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan Sübhân, (Ya Sübhan)
Ey kendinden yardım istenen Müsteân, (Ya Müstean)
Ey nîmet ve beyân sahibi, (Ya Zel-menni vel-beyan)
Ey emniyet ve emân sahibi, (Ya Zel-eman)
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
6
Ey azametine her şeyin boyun eğdiği, (Ya men tevadaa küllü şeyin li-azametih)
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu, (Ya menistesleme küllü şeyin li-kudretih)
Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu, (Ya men zelle küllü şeyin li-izzetih)
Ey heybetine her şeyin itaat ettiği, (Ya men hadaa küllü şeyin li-heybetih)
Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyat ettiği, (Ya menin-kade küllü şeyin li-mülketih)
Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği, (Ya men dane küllü şeyin min-mehafetih)
Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı, (Ya menin-şakkatil-cibalü min-haşyetih)
Ey emriyle göklerin ayakta durduğu, (Ya men kametis-semavatü bi-emrih)
Ey izniyle yerin karar kıldığı, (Ya menis-tekarratil-ardu bi-iznih)
Ey memleketinin ahâlisine zulmetmeyen, (Ya men la ya’tedi ala ehli memleketih)
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
7
Ey hataları mağfiret eden, Ya ğafirel-hataya
Ey belaları kaldıran, Ya kaşifel-belaya
Ey ümitler kendisinde son bulan, Ya müntehar-recaya
Ey ihsanı bol veren, Ya müczilel-ataya
Ey hediyeleri geniş olan, Ya vasial-hedaya
Ey mahlûkata rızık veren, Ya razıkal-beraya
Ey ölümlere karar veren, Ya kadıyel-münaya
Ey şikâyetleri işiten, Ya samiaş-şekaya
Ey askerler gönderen, Ya baises-seraya
Ey esirleri salıveren, Ya mutlikel-üsera
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
8
Ey hamd ve senâ sahibi, Ya zel-hamdi ves-sena
Ey şeref ve yücelik sahibi, Ya zel-mecdi ves-sena
Ey fahir ve bahâ sahibi, Ya zel-fahri vel-beha
Ey ahd ve vefâ sahibi, Ya zel-ahdi vel-vefa
Ey af ve rızâ sahibi, Ya zel-afvi ver-rıda
Ey iyilik ve bağış sahibi, Ya zel-menni vel-ata
Ey kesin söz ve hüküm sahibi, Ya zel-fasli vel-kada
Ey izzet ve sonsuzluk sahibi, Ya zel-izzeti vel-beka
Ey cömertlik ve nimetler sahibi, Ya zel-cudi ven-ne’ma
Ey karşılıksız iyilik ve gizli nimetler sahibi, Ya zel-fadli vel-ala
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
9
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan Mâni’, Ya Mani
Ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden Dâfi’, Ya Dafi
Ey faydalı şeyleri yaratan Nâfi’, Ya Nafi
Ey bütün sesleri işiten Sâmi’, Ya Sami
Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfi’, Ya Rafi
Ey her şeyi sanatla yaratan Sâni’, Ya Sani
Ey kullarına şefaat eden Şâfi’, Ya Şafi
Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmi’, Ya Cami
Ey ilim ve ihsânı her şeyi içine alan Vâsi’, Ya Vasi
Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsi’, Ya Musi
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
10
Ey bütün sanatların sanatkârı, Ya sania külli masnu
Ey bütün mahlûkâtın yaratıcısı, Ya halika külli mahluk
Ey bütün rızıklananların rızık vericisi, Ya razıka külli merzıık
Ey bütün sahip olunanların sahibi, Ya malike külli memluk
Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı, Ya kaşife külli mekrub
Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi, Ya farice külli mağmum
Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi, Ya rahime külli merhum
Ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı, Ya nasıra külli mahzul
Ey bütün ayıplıların ayıplarını örten, Ya satire külli ma’yub
Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı, Ya melcee külli mazlum
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
11
Ey sıkıntım ânında hazırlığım, Ya iddeti inde şiddeti
Ey musîbetim ânında ümidim, Ya recai inde musibeti
Ey yalnızlığım ânında arkadaşım, Ya munisi inde vahşeti
Ey gurbetliğimde dostum, Ya sahibi inde ğurbeti
Ey nîmetlendiğim anda sahibim, Ya veliyyi inde ni’meti
Ey kederim ânında ferahlatıcım, Ya kaşife inde kurbeti
Ey ihtiyacım ânında yardımıma koşan, Ya ğıyasi indef-tikari
Ey zor durumumda sığınağım, Ya melcei indez-tırarı
Ey korkum ânında yardımcım, Ya muini inde fezei
Ey şaşkınlığım ânında yol göstericim, Ya delili inde hayreti
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
12
Ey gaybları bilen, Ya allamel-ğuyub
Ey günahları bağışlayan, Ya ğaffaraz-zünub
Ey ayıpları örten, Ya settarel-uyub
Ey sıkıntıları kaldıran, Ya keşşafel-kürub
Ey kalpleri değiştiren, Ya mukallibel-kulub
Ey kalpleri süsleyen, Ya müzeyyinel-kulub
Ey kalpleri nurlandıran, Ya münevvirel-kulub
Ey kalplerin tabibi, Ya tabibel-kulub
Ey kalplerin sevgilisi, Ya habibel-kulub
Ey kalplerin dostu, Ya enisel-kulub
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
13
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey yücelik ve ululuk sahibi Celîl, Ya Celil
Ey gerçek güzellik sahibi Cemîl, Ya Cemil
Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekîl, Ya Vekil
Ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan Kefîl, Ya Kefil
Ey kullarına yol gösteren Delîl, Ya Delil
Ey kullarının hatâ ve yanlışlarını bağışlayan Mukîl, Ya Mukil
Ey her şeyden haberdar olan Habîr, Ya Habir
Ey lütuf ve keremi bol olan Latîf, Ya Latif
Ey sonsuz izzet sahibi Azîz, Ya Aziz
Ey bütün mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik, Ya Melik
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
14
Ey şaşkınların yol göstericisi, Ya delilel-mütehayyirin
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, Ya ğıyasel-müstağısin
Ey medet isteyenlerin imdat edicisi, Ya sarihal-müstasrihin
Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, Ya carel-müstecirin
Ey âsilerin sığınağı, Ya melceel-âsin
Ey günahkârların bağışlayıcısı, Ya ğafirel-müznibin
Ey korkanlara emniyet veren, Ya emanel-haifin
Ey miskinlere merhamet eden, Ya rahimel-mesakin
Ey yalnızlık duyanların dostu, Ya enisel-müstevhişin
Ey darda kalanların duâlarına cevap veren, Ya mucibe davetil-mudtarrin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
15
Ey cömertlik ve ihsan sahibi, Ya zel-cudi vel-ihsan
Ey fazıl ve iyilik sahibi, Ya zel-fadli vel-imtinan
Ey emniyet ve emân sahibi, Ya zel-emni vel-eman
Ey kudsiyet ve kemalât sahibi, Ya zel-kudsi ves-sübhan
Ey hikmet ve beyan sahibi, Ya zel-hikmeti vel-beyan
Ey rahmet ve rıdvan sahibi, Ya zer-rahmeti ver-rıdvan
Ey kesin delil ve bürhan sahibi, Ya zel-hücceti vel-bürhan
Ey azamet ve saltanat sahibi, Ya zel-azameti ves-sultan
Ey af ve mağfiret sahibi, Ya zel-afvi vel-ğufran
Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi, Ya zer-re’feti vel-müstean
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
16
Ey her şeyin Rabbi, Ya men hüve rabbü külli şey
Ey her şeyin ilâhı, Ya men hüve ilahü külli şey
Ey her şeyin yaratıcısı, Ya men hüve haliku külli şey
Ey her şeyin üzerinde olan, Ya men hüve fevka külli şey
Ey her şeyden önce olan, Ya men hüve kable külli şey
Ey her şeyden sonra olan, Ya men hüve ba’de külli şey
Ey her şeyi bilen, Ya men hüve alimü külli şey
Ey her şeye gücü yeten, Ya men hüve kadiru külli şey
Ey her şeyin Sâni’i, Ya men hüve saniu külli şey
Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâki kalan Ya men hüve yebka ve yefna küllü şey
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
17
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike
Ey kalplerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min, Ya Mü’min
Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin, Ya Müheymin
Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin, Ya Mükevvin
Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin, Ya Mülekkin
Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin, Ya Mübeyyin
Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin, Ya Mühevvin
Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin, Ya Müzeyyin
Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım, Ya Muazzım
Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin, Ya Muavvin
Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin, Ya Mülevvin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
18
Ey mülkünde dâim olan, Ya men hüve fi-mülkihi mukim
Ey celâlinde azîm olan, Ya men hüve fi-celalihi azim
Ey saltanatında kadîm olan, Ya men hüve fi-sultanihi kadim
Ey kullarına rahmet eden, Ya men hüve ala-abdihi rahim
Ey her şeyi bilen, Ya men hüve bi-külli şey’in alim
Ey emirlerine uymayana halîm olan, Ya men hüve limen cefahü halim
Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan, Ya men hüve limen tereccahü kerim
Ey ölçülerinde hikmetli olan, Ya men hüve fi-mekadirihi hakim
Ey hükmünde lütuf sahibi olan, Ya men hüve fi-hükmihi latif
Ey lütfünde kadîr olan, Ya men hüve fi-lütfihi kadir
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
19
Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen, Ya men la yürca illa fadluh
Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan, Ya men la yuhafü illa adlüh
Ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen, Ya men la yüntazaru illa birruh
Ey affından başka bir şey istenmeyen, Ya men la yüs’elü illa afvuh
Ey mülkünden başkası devam etmeyen, Ya men la yedumu illa mülküh
Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan, Ya men la sultane illa sultanüh
Ey burhanlarından başka burhan bulunmayan, Ya men la burhane illa burhanüh
Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan, Ya men vesiat külle şey’in rahmetüh
Ey rahmeti gazabını geçmiş olan, Ya men sebekat rahmetühü ala ğadabih
Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan, Ya men ehata bi-külli şey’in ilmüh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
20
Ey tasayı kaldıran, Ya faricel-hemm
Ey gamı gideren, Ya kaşifel-ğamm
Ey günahı affeden, Ya ğafirez-zenb
Ey tövbeyi kabul eden, Ya kabilet-tevb
Ey yaratılmışların yaratıcısı, Ya halikal-halk
Ey vaadinde sâdık olan, Ya sadikal-vaad
Ey yavrulara rızık veren, Ya razikat-tıfl
Ey sözünü yerine getiren, Ya mufiyel-ahd
Ey gizliyi bilen, Ya alimes-sırr
Ey tohumu yarıp sümbüllendiren, Ya falikal-habb
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
21
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Fe-es’elüke bi-esmaike:
Ey her şeyiyle yüce olan Alî, Ya Aliyy
Ey sözünden vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî, Ya Vefiyy
Ey müminlerin dostu olan Velî, Ya Veliyy
Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî, Ya Ganiyy
Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî, Ya Meliyy
Ey her cihetten temiz ve pâk olan Zekî, Ya Zekiyy
Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razî, Ya Radıyy
Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî, Ya Bediyy
Ey şiddet-i zuhûrundan gizlenen Hafî, Ya Hafiyy
Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî, Ya Kaviyy
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
22
Ey güzeli açığa çıkaran, Ya men azharel-cemil
Ey çirkinin üzerini örten, Ya men setera alel-kabih
Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, Ya men la yuahizü bil-cerimeh
Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, Ya men la yehtiküs-sitr
Ey affı büyük olan, Ya azimel-afv
Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, Ya hasenet-tecavüz
Ey mağfireti geniş olan, Ya vasial-mağfireh
Ey rahmeti bol veren, Ya basital-yedeyni bir-rahmeh
Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi, Ya sahibe külli necva
Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan, Ya münteha külli şekva
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
23
Ey bol nimet sahibi, Ya zen-ni’metis-sabiğa
Ey geniş rahmet sahibi, Ya zer-rahmetil-vasia
Ey tam hikmet sahibi, Ya zel-hikmetil-baliğa
Ey kâmil kudret sahibi, Ya zel-kudretil-kamile
Ey kesin hüccet sahibi, Ya zel-hüccetil-katıa
Ey açık ikram sahibi, Ya zel-kerametiz-zahira
Ey yüce sıfat sahibi, Ya zes-sıfatil-aliye
Ey dâim izzet sahibi, Ya zel-izzetid-daime
Ey metin kuvvet sahibi, Ya zel-kuvvetil-metine
Ey geçmiş minnet sahibi, Ya zel-minnetis-sabika
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
24
Ey hükmedenlerin en hükmedicisi, Ya ahkemel-hakimin
Ey âdillerin en adâletlisi, Ya a’delel-adilin
Ey doğruların en doğrusu, Ya esdakas-sadıkin
Ey varlığı açık olanların en açığı, Ya ezharaz-zahirin
Ey temiz olanların en temizi, Ya etherat-tahirin
Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan, Ya ahsenel-halikin
Ey hesaba çekenlerin en süratlisi, Ya esraal-hasibin
Ey işitenlerin en iyi işiticisi, Ya esmaas-samiin
Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi, Ya ekremel-ekremin
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, Ya erhamer-rahimin
Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi, Ya eşfeaş-şafiin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
25
Ey semâları yoktan yaratan, Ya bedias-semavat
Ey karanlıkları meydana getiren, Ya cailez-zulümat
Ey gizlilikleri bilen, Ya alimel-hafiyyat
Ey için için üzülenlere acıyan, Ya rahimel-aberat
Ey utanılacak şeyleri örten, Ya satiral-averat
Ey belâları defeden, Ya kaşifel-beliyyat
Ey ölüleri dirilten, Ya muhyiyel-emvat
Ey sevapları kat kat yazan, Ya daifel-hasenat
Ey bereketleri indiren, Ya münzilel-berekat
Ey cezâları şiddetli olan, Ya şediden-nekamat
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
26
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir, Ya Musavvir
Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir, Ya Mukaddir
Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir, Ya Mutahhir
Ey nûruyla her şeyi nurlandıran Münevvir, Ya Münevvir
Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim, Ya Mukaddim
Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir, Ya Muahhir
Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir, Ya Müyessir
Ey kullarını azâbıyla korkutan Münzir, Ya Münzir
Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübeşşir, Ya Mübeşşir
Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir, Ya Müdebbir
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
27
Ey Beytül Haramın Rabbi, Ya Rabbel-beytil-haram
Ey haram ayların sahibi, Ya Rabbeş-şehril-haram
Ey Mescidül Haramın Rabbi, Ya Rabbel-Mescidil-haram
Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi, Ya Rabbel-beledil-haram
Ey Rükn-ü Hacerül-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi, Ya Rabber-rükni vel-makam
Ey Meş’aril-Haramın Rabbi, Ya Rabbel-meş’aril-haram
Ey helâl ve haramın Rabbi, Ya Rabbel-hılli vel-haram
Ey nur ve karanlığın Rabbi, Ya Rabben-nuri vez-zalam
Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi, Ya Rabbet-tahiyyeti ves-selam
Ey celâl ve ikrâmın Rabbi, Ya Rabbel-celali vel-ikram
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
28
Ey desteği olmayanların desteği, Ya imade men la imade leh
Ey dayanağı olmayanların dayanağı, Ya senede men la senede leh
Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü, Ya zühre men la zühre leh
Ey imdâda koşacak kimsesi olmayanların imdâdı, Ya ğıyase men la ğıyase leh
Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu, Ya hırze men la hırze leh
Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihârı, Ya fahre men la fahre leh
Ey izzeti olmayanların izzeti, Ya izze men la izze leh
Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, Ya muine men la muine leh
Ey dostu olmayanların dostu, Ya enise men la enise leh
Ey zenginliği olmayanların zenginliği, Ya ğunyete men la ğunyete leh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
29
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi esmaike:
Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim, Ya Kaim
Ey varlığının sonu olmayan Dâim, Ya Daim
Ey mahlûkatına merhamet eden Râhim, Ya Rahim
Ey mevcudatına hükmeden Hâkim, Ya Hakim
Ey her şeyi bilen Âlim, Ya Alim
Ey yarattıklarını koruyan Âsım, Ya Asım
Ey her şeyi adâletle taksim eden Kâsım, Ya Kasım
Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim, Ya Salim
Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan Kâbıd, Ya Kabıd
Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten Bâsıt, Ya Basıt
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
30
Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, Ya asıme menis-ta’sameh
Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, Ya rahime menis-terhameh
Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, Ya nasıra menis-tensarah
Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden, Ya hafiza menis-tahfezah
Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, Ya mükrime menis-tekremeh
Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, Ya mürşide menis-terşedeh
Ey kendisinden inâyet isteyenlere inâyet eden, Ya muine menis-teaneh
Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden, Ya muğıse menis-teğaseh
Ey feryat edenlerin feryâdına koşan, Ya sariha menis-tasrahah
Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, Ya ğafira menis-tağferah
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
31
Ey affı bol olan, Ya kerimes-safh
Ey iyiliği büyük olan, Ya azimel-menn
Ey hayrı çok olan, Ya kesirel-hayr
Ey fazlı kadîm olan, Ya kadimel-fadl
Ey sanatı güzel olan, Ya latifes-sun
Ey lütfü dâim olan, Ya daimel-lütf
Ey sıkıntıyı gideren, Ya nafisel-kerb
Ey zararı kaldıran, Ya kaşifed-durr
Ey mülkün sahibi, Ya malikel-mülk
Ey hak ile hükmeden, Ya kadıyen-bil-hakk
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
32
Ey mağlup edilmeyen Azîz, Ya azizen la yudam
Ey kendisinden uzaklaşılmayan Lâtîf, Ya latifen la yuram
Ey uyumayan gözetleyici, Ya rakiben la yenam
Ey yok olmayan Mevcûd, Ya kaimen la yefut
Ey ölmeyen Hayy, Ya hayyen la yemut
Ey yok olmayan Melik, Ya meliken la yezul
Ey fenâ bulmayan Bâkî, Ya bakiyen la yefna
Ey cehalet ârız olmayan Âlim, Ya alimen la yechel
Ey taama muhtaç olmayan Samed, Ya sameden la yut’am
Ey zaafa uğratılmayan Kavî, Ya kaviyyen la yud’af
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
33
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid, Ya Vahid
Ey istediğini bulan Vâcid, Ya Vacid
Ey her yerde hâzır ve nâzır olan Şâhid, Ya Şahid
Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid, Ya Macid
Ey bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid, Ya Raşid
Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis, Ya Bais
Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris, Ya Varis
Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Dârr, Ya Darr
Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi, Ya Nafi
Ey kullarına hidayet veren Hâdi, Ya Hadi
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
34
Ey bütün azîmlerden daha Azîm, Ya a’zamu min-külli azim
Ey bütün cömertlerden daha Kerîm, Ya ekremü min-külli kerim
Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm, Ya erhamü min-külli rahim
Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm, Ya ahkemü min-külli hakim
Ey bütün âlimlerden daha Alîm, Ya a’lemü min-külli alim
Ey bütün önce yaratılanlardan daha evvel var olan Kadîm, Ya akdemu min-külli kadim
Ey bütün büyüklerden daha büyük, Ya ekberü min-külli kebir
Ey bütün yücelerden daha Celîl, Ya ecellü min-külli celil
Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz, Ya eazzü min-külli aziz
Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif, Ya eltafü min-külli latif
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
35
Ey ahdinde vefalı, Ya men hüve fi-ahdihi vefiyy
Ey vefasında kuvvetli, Ya men hüve fi-vefaihi kaviyy
Ey kuvvetinde yüce, Ya men hüve fi-kuvvetihi aliyy
Ey yüceliğinde yakın, Ya men hüve fi-uluvvihi karib
Ey yakınlığında latîf, Ya men hüve fi-kurbihi latif
Ey lütfünde şerîf, Ya men hüve fi-lütfihi şerif
Ey şerefinde azîz, Ya men hüve fi-şerefihi aziz
Ey izzetinde azîm, Ya men hüve fi-izzetihi azim
Ey azametinde mecîd, Ya men hüve fi-azametihi mecid
Ey yüceliğinde hamîd, Ya men hüve fi-mecdihi hamid
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
36
Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, Ya men hüve küllü şey’in hadiün leh
Ey her şey kendisi için var olan, Ya men hüve küllü şey’in kainün leh
Ey her şey kendisi için mevcut olan, Ya men hüve küllü şey’in mevcudun leh
Ey her şeyin kendisine döndüğü, Ya men hüve küllü şey’in münibün leh
Ey her şeyin kendisinden korktuğu, Ya men hüve küllü şey’in haifün minhu
Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği, Ya men hüve küllü şey’in müsebbihün leh
Ey her şey onunla ayakta olan, Ya men hüve küllü şey’in kaimun bih
Ey her şeyin kendisine itaat ettiği, Ya men hüve küllü şey’in haşiun leh
Ey her şeyin kendisine yöneldiği, Ya men hüve küllü şey’in sairun ileyh
Ey ona bakan yüzü müstesnâ her şeyin helâk olduğu, Ya men hüve küllü şey’in halikün illa vecheh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
37
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey kullarına yeten Kâfi, Ya Kafi
Ey her türlü derde devâ veren Şâfi, Ya Şafi
Ey vaadinde duran Vâfi, Ya Vafi
Ey maddî ve mânevî dertlere âfiyet veren Muâfi, Ya Muafi
Ey her şeyiyle yüce olan Âli, Ya Ali
Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâi, Ya Dai
Ey iyi kullarından hoşnut olan Râzi, Ya Radı
Ey hikmet ve adâletle hükmeden Kâdi, Ya Kadı
Ey varlığının sonu olmayan Bâkî, Ya Baki
Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi, Ya Hadi
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
38
Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, Ya men la meferra illa ileyh
Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, Ya men la mefzea illa ileyh
Ey kendisinden başka ilticâ edilecek yer olmayan, Ya men la melcee illa ileyh
Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan, Ya men la yütevekkelü illa aleyh
Ey kendisinden başka maksut olmayan, Ya men la maksade illa ileyh
Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan, Ya men la mencee illa ileyh
Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen, Ya men la yurğabu illa ileyh
Ey kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen, Ya men la yu’bedu illa iyyah
Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen, Ya men la yüsteanü illa minh
Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan, Ya men la havle vela kuvvete illa bih
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
39
Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı, Ya hayral-merhubin
Ey matlupların en hayırlısı, Ya hayral-matlubin
Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-merğubin
Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, Ya hayral-mes’ulin
Ey maksut olanların en hayırlısı, Ya hayral-maksudin
Ey zikredilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-mezkurin
Ey şükredilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-meşkurin
Ey sevilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-mahbubin
Ey indirenlerin en hayırlısı, Ya hayral-münzilin
Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-müste’nisin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
40
Ey yaratıp düzene koyan, Ya men hüve haleka fesevva
Ey takdir edip hedefe götüren, Ya men hüve kaddera feheda
Ey belâyı kaldıran, Ya men hüve yekşifül-belva
Ey gizli yakarışı işiten, Ya men hüve yesmeun-necva
Ey batmışı kurtaran, Ya men hüve yünkızül-ğarka
Ey helâk olana necât veren, Ya men hüve yüncil-helka
Ey hastaya şifa veren, Ya men hüve yeşfil-merda
Ey öldüren ve dirilten, Ya men hüve emate ve ehya
Ey güldüren ve ağlatan, Ya men hüve edhake ve ebka
Ey saptıran ve hidâyete erdiren, Ya men hüve edalle ve ehda
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
41
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gâfir, Ya Gafir
Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir, Ya Satir
Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir, Ya Kahir
Ey her şeye gücü yeten Kâdir, Ya Kadir
Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır, Ya Nazır
Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır, Ya Fatır
Ey kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren Şâkir, Ya Şakir
Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir, Ya Zakir
Ey dostlarına yardım eden Nâsır, Ya Nasır
Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir, Ya Cabir
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
42
Ey karada ve denizde yolu olan, Ya men hüve fil-berri vel-bahri sebilüh
Ey dış âlemde âyetleri bulunan, Ya men hüve fil-afaki ayatüh
Ey âyetlerinde delili olan, Ya men hüve fil-ayati burhanüh
Ey ölümlerde kudreti tecellî eden, Ya men hüve fil-memati kudretüh
Ey kabirlerde izzeti olan, Ya men hüve fil-kuburi izzetüh
Ey Kıyâmette saltanatı olan, Ya men hüve fil-kıyameti milketüh
Ey hesapta heybeti olan, Ya men hüve fil-hisabi heybetüh
Ey Mîzanda hükmü olan, Ya men hüve fil-mizani kazaüh
Ey Cennette rahmeti olan, Ya men hüve fil-cenneti rahmetüh
Ey ateşte azabı olan, Ya men hüve fin-nari azabüh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
43
Ey korkanların kendisine kaçtığı, Ya men hüve ileyhi yehrebül-haifun
Ey günahkârların kendisine sığındığı, Ya men hüve ileyhi yefzeul-müznibun
Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği, Ya men hüve ileyhi yaksidül-münibun
Ey âsilerin kendisine ilticâ ettiği, Ya men hüve ileyhi yelceül-âsun
Ey zahitlerin kendisine rağbet ettiği, Ya men hüve ileyhi yerğabüz-zahidun
Ey hatâlıların kendisine ümit beslediği, Ya men hüve fihi yetmeul-hâtiun
Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu, Ya men hüve yeste’nisü bihil-müridun
Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği, Ya men hüve yeftehiru bihil-muhsinun
Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği, Ya men hüve aleyhi yetevekkelül-mütevekkilun
Ey kuvvetle îman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu, Ya men hüve yeskünü bihil-mukinun
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
44
Ey bütün yakınlardan daha yakın, Ya akrabu min-külli karib
Ey bütün sevilenlerden daha sevgili, Ya ehabbu min-külli habib
Ey bütün büyüklerden daha büyük, Ya a’zamu min-külli azim
Ey bütün izzet sahiplerinden daha azîz, Ya eazzü min-külli aziz
Ey bütün kuvvetlilerden daha kavî, Ya ekva min-külli kaviy
Ey bütün zenginlerden daha zengin, Ya eğna min-külli ğaniy
Ey bütün cömertlerden daha cömert, Ya ecvedü min-külli cevad
Ey bütün şefkatlilerden daha raûf, Ya er’afü min-külli rauf
Ey bütün merhametlilerden daha rahîm, Ya erhamü min-külli rahim
Ey bütün yücelerden daha yüce, Ya ecellü min-külli celil
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
45
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb, Ya Karib
Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb, Ya Rakib
Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb, Ya Habib
Ey kullarının duâlarına cevap veren Mucîb, Ya Mucib
Ey kullarının bütün fiillerinin hesâbını gören Hasîb, Ya Hasib
Ey bütün dertlere devâ veren Tabîb, Ya Tabib
Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr, Ya Basir
Ey her şeyden haberdar olan Habîr, Ya Habir
Ey her şeyi nûruyla aydınlatan Münîr, Ya Münir
Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn, Ya Mübin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
46
Ey mağlûp olmayan Galip, Ya ğaliben ğayra mağlub
Ey yaratılmış olmayan Sanatkâr, Ya sanian ğayra masnu
Ey mahlûk olmayan Yaratıcı, Ya halikan ğayra mahluk
Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi, Ya maliken ğayra memluk
Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir, Ya kahiran ğayra makhur
Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici, Ya rafian ğayra merfu
Ey korunmayan Koruyucu, Ya hafizan ğayra mahfuz
Ey yardım edilmeyen Yardım Edici, Ya nasiran ğayra mensur
Ey gaip olmayan Şahit, Ya şahiden ğayra ğaib
Ey uzak olmayan yakın, Ya kariben ğayra baid
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
47
Ey nurların nuru, Ya nuran-nur
Ey nurları nurlandıran, Ya münevviran-nur
Ey nurlara sûret ve şekil veren, Ya musavviran-nur
Ey nurları yaratan, Ya halikan-nur
Ey nurları takdir eden, Ya mukaddiran-nur
Ey nurları idâre eden, Ya müdebbiran-nur
Ey bütün nurlardan evvel olan Nur, Ya nuran kable külli nur
Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur, Ya nuran ba’de külli nur
Ey bütün nurların üstünde olan Nur, Ya nuran fevka külli nur
Ey hiçbir nûrun Kendisine benzemediği Nur, Ya nuran leyse mislehu nur
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
48
Ey bağış ve ihsânı şerefli olan, Ya men atauhu şerif
Ey fiili latîf olan, Ya men fi’lühü latif
Ey lütfü dâim olan, Ya men lütfuhu mukim
Ey ihsânı kadîm olan, Ya men ihsanuhu kadim
Ey sözü hak olan, Ya men kavlühü hak
Ey vaadi doğru olan, Ya men va’dühü sıdk
Ey affı fazıl olan, Ya men afvühü fadl
Ey azâbı adâlet olan, Ya men azabühü adl
Ey zikri tatlı olan, Ya men zikruhu hulv
Ey dostluğu lezzetli olan, Ya men ünsühü leziz
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
49
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey kullarına nîmet ihsan eden Münevvil, Ya Münevvil
Ey bütün müşkülleri halleden ve hak ile bâtılın arasını ayıran Mufassıl, Ya Mufassıl
Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil, Ya Mübeddil
Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil, Ya Müsehhil
Ey istediğini zelîl kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil, Ya Müzellil
Ey kitaplar ve bereketler indiren; dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil, Ya Münezzil
Ey kâinattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hâle sevk eden Muhavvil, Ya Muhavvil
Ey her şeyi münâsip şekilde güzelleştiren Mücemmil, Ya Mücemmil
Ey her şeyi kemâle erdiren Mükemmil, Ya Mükemmil
Ey istediğini istediğine üstün kılan Mufaddıl, Ya Mufaddıl
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
50
Ey her şeyi gören, fakat kendisi görülmeyen, Ya men yera vela yüra
Ey her şeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmayan, Ya men yahluku vela yuhlak
Ey her şeye yol gösteren, fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan, Ya men yehdi vela yuhda
Ey hayat veren, fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan, Ya men yuhyi vela yuhya
Ey her şeyi doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan, Ya men yut’imu vela yut’am
Ey her şeyi koruyan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan, Ya men yüciru vela yücar
Ey her şey hakkında karar veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, Ya men yakdı vela yukda aleyh
Ey hüküm veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, Ya men yahkümu vela yuhkemu aleyh
Ey doğurmayan ve doğmayan, Ya men lem yelid velem yuled
Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan, Ve lem yekün lehü küfüven ehad
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
51
Ey en güzel Sevgili, Ya nimel-habib
Ey en güzel Tabip, Ya nimet-tabib
Ey en güzel hesap gören, Ya nimel-hasib
Ey en güzel Yakın, Ya nimel-karib
Ey en güzel Gözetleyici, Ya nimer-rakib
Ey en güzel Cevap Veren, Ya nimel-mücib
Ey en güzel Dost, Ya nimel-enis
Ey en güzel Vekîl, Ya nimel-vekil
Ey en güzel Efendi, Ya nimel-mevla
Ey en güzel Yardımcı, Ya nimen-nasir
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
52
Ey kendisini tanıyanların sevinci, Ya sürurel-arifin
Ey kendisini arzulayanların dostu, Ya enisel-müridin
Ey kendisine müştâk olanların imdâdına koşan, Ya muğisel-müştakin
Ey tövbekârların sevgilisi, Ya habibet-tevvabin
Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren, Ya razıkal-mukıllin
Ey günahkârların ümidi, Ya recael-müznibin
Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı, Ya kaşifel-mekrubin
Ey gamlılara nefes aldıran, Ya müneffisen anil-mağmumin
Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren, Ya müferricen anil-mahzunin
Ey evvel ve âhirlerin ilâhı, Ya ilahel-evveline vel-ahirin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
53
Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi, Ya Rabbel-cenneti ven-nar
Ey peygamberler ve hayırlıların Rabbi, Ya Rabben-nebiyyine vel-ahyar
Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi, Ya Rabbes-sıddikine vel-ebrar
Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi, Ya Rabbes-sığari vel-kibar
Ey dânelerin ve meyvelerin Rabbi, Ya Rabbel-hububi vel-esmar
Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi, Ya Rabbel-enhari vel-eşcar
Ey sahraların ve çöllerin Rabbi, Ya Rabbes-sahara vel-kıfar
Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi, Ya Rabbel-abidi vel-ahrar
Ey açığa çıkarma ve gizlemelerin Rabbi, Ya Rabbel-i’lani vel-ısrar
Ey gece ve gündüzün Rabbi, Ya Rabbel-leyli ven-nehar
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
54
Ey ilmi her şeye ulaşan, Ya men lahika fi-külli şeyin ilmüh
Ey basarı her şeye nüfûz eden, Ya men nefeze bi-külli şeyin basaruh
Ey kudreti her şeye bâliğ olan, Ya men belağat ila-külli şeyin kudretüh
Ey nîmetleri sayılamayan, Ya men la yuhsil-ibadü na’maeh
Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği, Ya men la teblüğul-halaiku şükreh
Ey zihinlerin, yüceliğini idrak edemediği, Ya men la tüdrikül-efhamu celaleh
Ey hayallerin, hakîkatine erişemediği, Ya men la tenalül-evhamü künheh
Ey azamet ve kibriyâ örtüsü olan, Ya menil-azametü vel-kibriyau ridauh
Ey heybet ve saltanat güzelliği olan, Ya menil-heybetü ves-sultanü behauh
Ey bekası izzetle yücelenen, Ya men teazzeze bil-izzi bekauh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
55
Ey en yüce misâller Kendisine ait olan, Ya men lehül-meselül-a’la
Ey en yüce sıfatlar Kendisine ait olan, Ya men lehüs-sıfatül-ula
Ey âhiret ve dünya Kendisine âit olan, Ya men lehül-ahiretü vel ula
Ey Cennetül-Mevâ’nın sahibi, Ya men lehül-Cennetül-Me’va
Ey Cehennem ve ateşin sahibi, Ya men lehün-naru vel-leza
Ey en büyük âyetler sahibi, Ya men lehül-ayatül-kübra
Ey en güzel isimler sahibi, Ya men lehül-esmaül-hüsna
Ey hüküm ve kazâ sahibi, Ya men lehül-hükmü vel-kada
Ey yüce göklerin sahibi, Ya men lehüs-semavatül-ula
Ey arş ve yerin sahibi, Ya men lehül-arşu ves-sera
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
56
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey kullarını çok çok affeden Afüvv, Ya Afüvv
Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafûr, Ya Gafur
Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd, Ya Vedud
Ey rızâsı için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr, Ya Şekur
Ey âsileri hemen cezâlandırmayıp, çok sabreden Sabûr, Ya Sabur
Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf, Ya Rauf
Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf, Ya Atuf
Ey bütün mahlûkatı maddî ve manevî kirlerden arındıran Kuddüs, Ya Kuddus
Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy, Ya Hayy
Ey gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan Kayyûm, Ya Kayyum
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
57
Ey semâda azameti görülen, Ya men hüve fis-semai azametuh
Ey yerde âyetleri tecellî eden, Ya men hüve fil-ardi ayatüh
Ey her şeyde delilleri bulunan, Ya men hüve fi-külli şeyin delailüh
Ey denizde acâip sanatları bulunan, Ya men hüve fil-bihari acaibüh
Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten, Ya men yebdeul-halka sümme yuiduh
Ey dağlarda hazineleri bulunan, Ya men hüve fil-cibali hazainuh
Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan, Ya men ahsene külli şey’in halakah
Ey bütün işler kendisine dönen, Ya men ileyhi yurceül-emrü küllüh
Ey her şeyde lütfü açıkça görünen, Ya men zahera fi-külli şey’in lütfüh
Ey mahlûkatına kudretini tanıtan, Ya men yuarrifül-halaika kudreteh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
58
Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, Ya habibe men la habibe leh
Ey tabibi olmayanların tabibi, Ya tabibe men la tabibe leh
Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların Mucîbi, Ya mucibe men la mucibe leh
Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi, Ya şefika men la şefika leh
Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı, Ya refika men la refika leh
Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların Şefîi, Ya şefia men la şefia leh
Ey imdâdına koşacak kimsesi olmayanların imdat edicisi, Ya muğise men la muğise leh
Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi, Ya delile men la delile leh
Ey rehberi olmayanların rehberi, Ya kaide men la kaide leh
Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi, Ya rahime men la rahime leh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
59
Ey Kendisini her şeye bedel yeter görenlerin Kâfisi, Ya kafiye menistekfah
Ey Kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi, Ya hadiye menistehdah
Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten, Ya kaliye menisteklah
Ey Kendisini çağıranları Cennetine dâvet eden, Ya daiye menisted’ah
Ey Kendisinden şifa isteyene şifa veren, Ya şafiye menisteşfah
Ey Kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden, Ya kadiye menistekdah
Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren, Ya muğniye menisteğnah
Ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren, Ya mufiye menistevfah
Ey kuvvet ve güç isteyenlere kâfi kuvvet veren, Ya mukavviye menistakvah
Ey Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi, Ya veliyye menistevlah
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
60
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey her şeyden önce olan Evvel, Ya Evvel
Ey her şeyden sonra olan Âhir, Ya Ahir
Ey varlığı apaçık görünen Zâhir, Ya Zahir
Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Bâtın, Ya Batın
Ey her şeyi yoktan yaratan Hâlık, Ya Halık
Ey her şeyi münâsip bir şekilde rızıklandıran Râzık, Ya Razık
Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sâdık, Ya Sadık
Ey varlığı her şeyden önce olan Sâbık, Ya Sabık
Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Sâik, Ya Saik
Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Fâlık, Ya Falik
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
61
Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren, Ya men yukallibül-leyle ven-nehar
Ey karanlıkları ve nûru yaratan, Ya men halekaz-zulümati ven-nur
Ey gölgeleri ve harâreti meydana getiren, Ya men cealez-zılle vel-harur
Ey güneş ve aya boyun eğdiren, Ya men sehharaş-şemse vel-kamer
Ey ölümü ve hayatı yaratan, Ya men halekal-mevte vel-hayat
Ey yaratmak ve emretmek Kendisine âit olan, Ya men lehül-halku vel-emr
Ey eş ve evlât edinmeyen, Ya men lem yettahiz sahibeten ve la velede
Ey mülkünde hiçbir şerîki olmayan, Ya men lem yekün lehü şerikün fil-mülk
Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan, Ya men lem yekün lehü veliyyün-minez-züll
Ey havl ve kuvvet kendisine âit olan, Ya men lehül-havlü vel-kuvveh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
62
Ey Kendisini arzulayanların murâdını bilen, Ya men ya’lemü muradel-müridin
Ey Kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, Ya men yemlikü havaices-sailin
Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten, Ya men yesmeu eninel-valihin
Ey Kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, Ya men yera bükael-haifin
Ey suskunların içinden geçenleri bilen, Ya men ya’lemü damiras-samitin
Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedâmetini gören, Ya men yerâ nedemen-nadimin
Ey tövbekârların özrünü kabul eden, Ya men yakbelü uzret-taibin
Ey fesatçıların işini düzeltmeyen, Ya men la yuslihu amelel-müfsidin
Ey iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmeyen, Ya men la yudiu ecrel-muhsinin
Ey Kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, Ya men la yeb’udu an-kulubil-arifin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
63
Ey bekası dâim olan, Ya daimel-beka
Ey hatâları bağışlayan, Ya ğafirel-hata
Ey duâları işiten, Ya samiad-dua
Ey ihsânı geniş olan, Ya vasial-ata
Ey gökleri yükselten, Ya rafias-sema
Ey belâları defeden, Ya kaşifel-bela
Ey medih ve senâsı büyük olan, Ya azimes-sena
Ey varlığının parıltısı kadîm olan, Ya kadimes-sena
Ey vefâsı çok olan, Ya kesirel-vefa
Ey mükâfatı şerefli olan, Ya şerifel-ceza
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
64
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey çok affeden Gaffâr, Ya Gaffar
Ey bütün ayıpları örten Settâr, Ya Settar
Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhâr, Ya Kahhar
Ey istediğini zorla yaptıran Cebbâr, Ya Cebbar
Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr, Ya Sabbar
Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzâk, Ya Rezzak
Ey her şeyi hikmetle açan Fettâh, Ya Fettah
Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm, Ya Allam
Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb, Ya Vehhab
Ey bütün tövbeleri kabul eden Tevvâb, Ya Tevvab
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
65
Ey beni yaratıp âzâlarımı düzene koyan, Ya men halekani ve sevvani
Ey bana rızık veren ve terbiye eden, Ya men razekani ve rabbani
Ey beni yedirip içiren, Ya men et’ameni ve sekani
Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan, Ya men karrabeni ve ednani
Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen, Ya men asameni ve kefani
Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten, Ya men hafizani ve kelani
Ey bana tevfîk edip hidâyet eden, Ya men veffekani ve hedani
Ey beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren, Ya men eazzeni ve ağnani
Ey beni öldürüp dirilten, Ya men emateni ve ahyani
Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran, Ya men aneseni ve avani
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
66
Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren, Ya men yuhikkul-hakka bi-kelimatih
Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan, Ya men la muakkibe li-hükmih
Ey kazâsını geri çevirecek kimse olmayan, Ya men la radde li-kadaih
Ey kişiye kalbinden daha yakın olan, Ya men yehulü beynel-mer’i ve kalbih
Ey kullarından tövbeyi kabul eden, Ya men yakbelüt-tevbete an-ibadih
Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, Ya men la tenfeuş-şefaatü illa biiznih
Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan, Ya menis-semavatü matviyyetün bi-yeminih
Ey yolundan sapanları en iyi bilen, Ya men hüve a’lemu bimen dalle an sebilih
Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla Kendisini tesbih ettiği, Ya men yüsebbihür-ra’dü bi-hamdihi velmelaiketü min-hifetih
Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen, Ya men yürsilür-riyaha büşran beyne yedey rahmetih
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
67
Ey yeri beşik yapan, Ya men cealel-arda mihada
Ey dağları direk yapan, Ya men cealel-cibale evtada
Ey güneşi kandil kılan, Ya men cealeş-şemse siraca
Ey ay’ı nur kılan, Ya men cealel-kamera nura
Ey geceyi örtü yapan, Ya men cealel-leyle libasa
Ey gündüzü maîşet zamanı yapan, Ya men cealen-nehara meaşa
Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan, Ya men cealen-nevme sübata
Ey semâyı bina kılan, Ya men ceales-semae binaa
Ey eşyayı çift çift yaratan, Ya men cealel-eşyae ezvaca
Ey ateşi gözcü kılan, Ya men cealen-nara mirsada
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
68
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey gerçek şefaat sahibi Şefî, Ya Şefi
Ey gizli açık her sesi işiten Semî, Ya Semi
Ey istediğini yükselten Rafî, Ya Refi
Ey istediğini engelleyen Menî, Ya Meni
Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedî, Ya Bedi
Ey hesâbı en süratli bir şekilde gören Serî, Ya Seri
Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr, Ya Beşir
Ey kullarını itaate sevk etmek için azâbıyla korkutan Nezîr, Ya Nezir
Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr, Ya Kadir
Ey her şeye gücü yeten Muktedir, Ya Muktedir
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
69
Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi, Ya hayyu kable külli hayy
Ey bütün dirilerden sonra bâkî kalacak gerçek hayat sahibi, Ya hayyu ba’de külli hayy
Ey hiçbir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi la yüşbihuhu şey
Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi leyse kemislihi hayy
Ey hiçbir dirinin Kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi la yüşarikühü hayy
Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi la yahtacü ila-hayy
Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi yümitu külle hayy
Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi yerzuku külle hayy
Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi yuhyil-mevta
Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi la yemut
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
70
Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi, Ya men lehu zikrün la yünsa
Ey söndürülemeyen nûrun sahibi, Ya men lehu nurun la yutfa
Ey had ve hesâba gelmeyen medih ve senâ sahibi, Ya men lehu senaun la yuhsa
Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi, Ya men lehu nuitün la tüğayyer
Ey sayılamayan nîmetler sahibi, Ya men lehu niamün la tuad
Ey zevâl bulmayan saltanat sahibi, Ya men lehu mülkün la yezul
Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celâl sahibi, Ya men lehu celalün la yükeyyef
Ey reddedilemeyen hüküm sahibi, Ya men lehu kadaun la yüred
Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi, Ya men lehu sıfatün la tübeddel
Ey tam idrak edilemeyen kemâl sahibi, Ya men lehu kemalün la yüdrek
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
71
Ey âlemlerin Rabbi, Ya rabbel-alemin
Ey amellerin karşılıklarının verildiği Kıyamet Gününün sahibi, Ya malike yevmid-din
Ey sabredenleri seven, Ya men yuhibbüs-sabirin
Ey tövbe edenleri seven, Ya men yuhibbüt-tevvabin
Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven, Ya men yuhibbül-mütetahhirin
Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven, Ya men yuhibbül-muhsinin
Ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ya men hüve hayrun-nasırin
Ey müşkül meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı, Ya men hüve hayrül-fasılin
Ey iyi amellere bol karşılık verenlerin en hayırlısı, Ya men hüve hayrü’ş-şakirin
Ey ifsat edenleri en iyi bilen, Ya men hüve a’lemü bil-müfsidin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
72
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdî, Ya Mübdi
Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muîd, Ya Muid
Ey her şeyi muhafaza eden Hafîz, Ya Hafiz
Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhît, Ya Muhit
Ey hamd ve senâya en çok layık olan ve çok övülen Hamîd, Ya Hamid
Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecîd, Ya Mecid
Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukît, Ya Mukit
Ey darda kalan çaresizlerin imdadına koşan Mugîs, Ya Muğis
Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz, Ya Muizz
Ey istediğini zelil kılan Müzill, Ya Müzill
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
73
Ey zıddı olmayan Ehad, Ya men hüve ehadün bila dıddin
Ey dengi bulunmayan Ferd, Ya men hüve ferdün bila niddin
Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed, Ya men hüve samedün bila aybin
Ey çifti bulunmayan Vitr, Ya men hüve vitrün bila şef’in
Ey veziri bulunmayan Rab, Ya men hüve rabbün bila vezirin
Ey fakirliği bulunmayan Ganî, Ya men hüve ğaniyyün bila fakrin
Ey azledilemeyen Sultan, Ya men hüve sultanün bila azlin
Ey acizden münezzeh olan Melîk, Ya men hüve melikün bila aczin
Ey benzeri olmayan Mevcûd, Ya men hüve mevcudün bila mislin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
74
Ey zikri Kendisini zikredenlere büyük şeref olan, Ya men hüve zikruhu şerefün liz-zakirin
Ey şükrü Kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan, Ya men hüve şükrühü fevzün liş-şakirin
Ey hamdı Kendisini övenlere büyük iftihar vesilesi olan, Ya men hüve hamdühü fahrun lil-hamidin
Ey tâati, Kendisine itaat edenlere necât olan, Ya men hüve taatühü necatün lil-mutiin
Ey kapısı, Kendisini arayanlara açık olan, Ya men hüve babuhü meftuhun lit-talibin
Ey yolu müminlere zâhir ve belli olan, Ya men hüve sebilühü vadıhun lil-müminin
Ey âyetleri bakanlar için kesin delil olan, Ya men hüve ayatühü bürhanün lin-nazırin
Ey kitabı kuvvetli îman sahipleri için öğüt olan, Ya men hüve kitabühü tezkiretün lil-mukınin
Ey affı günahkarlar için sığınak olan, Ya men hüve afvühü melceün lil-müznibin
Ey rahmeti muhsinler için yakın olan, Ya men hüve rahmetühu karibün lil-muhsinin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
75
Ey ismi yüce ve mübarek olan, Ya men tebarakesmuh
Ey şan ve makamı yüksek olan, Ya men teala cedduh
Ey senâ ve övgüsü büyük olan, Ya men celle senauh
Ey kendisinden başka ilâh olmayan, Ya men la ilahe ğayruh
Ey isimleri mukaddes olan, Ya men tekaddeset esmauh
Ey bekâsı devam eden, Ya men yedumu bekauh
Ey azameti, bahâ ve kadri olan, Ya menil-azametü behauh
Ey büyüklük perdesi olan, Ya menil-kibriyau ridauh
Ey gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan, Ya men la yuhsa alauh
Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen, Ya men la yuaddu na’mauh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
76
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey kullarına yardım eden Muîn, Ya Muin
Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübîn, Ya Mübin
Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn, Ya Emin
Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn, Ya Mekin
Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve Kendisine güvenilen Metîn, Ya Metin
Ey azap ve ikâbı şiddetli olan Şedîd, Ya Şedid
Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd, Ya Şehid
Ey bütün işlerini ezelî takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd, Ya Raşid
Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd, Ya Hamid
Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd, Ya Mecid
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
77
Ey yüce Arşın sahibi, Ya zel-arşil-mecid
Ey dosdoğru sözün sahibi, Ya zel-kavlis-sedid
Ey yerli yerince yapılan fazıl ve kerem sahibi, Ya zel-fadlir-reşid
Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi, Ya zel-batşiş-şedid
Ey vaad ve tehdit sahibi, Ya zel-va’di vel-vaid
Ey uzak olmayan yakın, Ya kariben ğayra baid
Ey en fazla övgüye lâyık olan dost, Ya men hüvel-veliyyül-hamid
Ey her şeyi müşahedesi altında tutan, Ya men hüve ala-külli şeyin şehid
Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan, Ya men hüve leyse bi-zallamin lil-abid
Ey kuluna şah damarından daha yakın olan, Ya men hüve akrebu ileyhi min-hablil-verid
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
78
Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan, Ya men la şerike lehu ve la vezir
Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan, Ya men la şebihe lehu ve la nazir
Ey güneş ve nurlu ayın yaratıcısı, Ya halikaş-şemsi vel-kameril-münir
Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren, Ya muğniyel-baisil-fakir
Ey küçük yavrulara rızık veren, Ya razikat-tıflis-sağir
Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden, Ya rahimeş-şeyhil-kebir
Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı, Ya ismetel-haifil-müstecir
Ey kullarının her halini gören, Ya men hüve bi-ibadihi basir
Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, Ya men hüve bi-havaicil-ibadi habir
Ey her şeye gücü yeten, Ya men hüve ala-külli şeyin kadir
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
79
Ey cömertlik ve nimetler sahibi, Ya zel-cudi ven-niam
Ey fazıl ve kerem sahibi, Ya zel-fadli vel-kerem
Ey şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi, Ya zel-be’si ven-nekam
Ey Levh-i Mahfûz ve Kalemi yaratan, Ya halikal-levhi vel-kalem
Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan, Ya bariez-zerri ven-nesem
Ey bütün kullarına ilhamda bulunan, Ya mülhimel-arabi vel-acem
Ey zarar ve elemi gideren, Ya kaşifed-durri vel-elem
Ey gizli sır ve kaygıları bilen, Ya alimes-sirri vel-himem
Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerîfin sahibi, Ya men lehül-beytü vel-haram
Ey eşyayı yoktan yaratan, Ya men yahlükul-eşyae minel-adem
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
80
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey gerçek adalet sahibi Âdil, Ya Adil
Ey rızâsı için yapılan işleri kabul eden Kâbil, Ya Kabil
Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fâdıl, Ya Fadıl
Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fâil, Ya Fail
Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil, Ya Kafil
Ey her şeyi meydana getiren Câil, Ya Cail
Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil, Ya Kamil
Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran Fâtır, Ya Fatır
Ey kulları için hayır murat eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib, Ya Talib
Ey kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb, Ya Matlub
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
81
Ey güç ve havliyle nimet veren, Ya men en’ame bi-havlih
Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden, Ya men ekreme bi-tavlih
Ey tekrar tekrar lütufta bulunan, Ya men âde bi-lütfih
Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren, Ya men teazzeze bi-kudretih
Ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen, Ya men kaddera bi-hikmetih
Ey tedbîriyle hükmeden, Ya men hakeme bi-tedbirih
Ey ilmiyle her şeyi idare eden, Ya men debbera bi-ilmih
Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen, Ya men tecaveze bi-hilmih
Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan, Ya men dena fi-uluvvih
Ey yakınlığında yüceliği tezâhür eden, Ya men ala fi-dünüvvih
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
82
Ey dilediğini yaratan, Ya men yahluku ma yeşa
Ey dilediğini yapan, Ya men yef’alü ma yeşa
Ey dilediğine hidayet eden, Ya men yehdi men yeşa
Ey dilediğini saptıran, Ya men yudillu men yeşa
Ey dilediğini bağışlayan, Ya men yağfiru limen yeşa
Ey dilediğine azap eden, Ya men yuazzibu men yeşa
Ey dilediğinin tövbesini kabul eden, Ya men yetubu ala men yeşa
Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, Ya men yusavviru fil-erhami keyfe yeşa
Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan, Ya men yezidü fil-halki ma yeşa
Ey rahmetini dilediğine tahsis eden, Ya men yahtassu bi-rahmetihi men yeşa
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
83
Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen, Ya men lem yettehiz sahibeten vela velede
Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan, Ya men la yüşrikü fi-hükmihi ehade
Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, Ya men ceale li-külli şey’in kadra
Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden, Ya men lem yezel rahime
Ey melekleri elçi kılan, Ya cailel-melaiketi rusüle
Ey semâda burçlar meydana getiren, Ya men ceale fis-semai büruce
Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, Ya men cealel-arda karara
Ey insanı bir damla sudan yaratan, Ya men ceale minel-mai beşere
Ey her şeyi sayarak hesabını yapan, Ya men ahsa külle şey’in adede
Ey her şeyi ilmiyle kuşatan, Ya men ehata bi-külli şey’in ilme
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
84
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd, Ya Ferd
Ey zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr, Ya Vitr
Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad, Ya Ehad
Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed, Ya Samed
Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced, Ya Emced
Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz, Ya Eazz
Ey sonsuz azamet ve celâl sahibi Ecell, Ya Ecell
Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan Ehakk, Ya Ehakk
Ey herkesten fazla iyilik yapan Eberr, Ya Eberr
Ey varlığının sonu olmayan Ebed, Ya Ebed
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
85
Ey Kendisini tanımak isteyenlerin mârufu, Ya ma’rufe men arefeh
Ey Kendisine ibâdet edenlerin mâbudu, Ya ma’bude men abedeh
Ey Kendisine şükredenlerin meşkûru, Ya meşkure men şekerah
Ey Kendisini zikredenlerin mezkûru, Ya mezkura men zekerah
Ey Kendisini övenlerin mahmûdu, Ya mahmude men hamideh
Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan, Ya mevcude men talebeh
Ey Kendisini bir tanıyanların mevsûfu, Ya mevsufe men vehhadeh
Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi, Ya mahbube men ehabbeh
Ey Kendisini arzulayanların merğubu, Ya merğube men eradeh
Ey dergâhına dönenlerin maksudu, Ya maksude men enabe ileyh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
86
Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, Ya men la mülke illa mülkeh
Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği, Ya men la yuhsil-ibadü senaeh
Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği, Ya men la tasiful-halaiku celaleh
Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği, Ya men la yüdrikül-ebsaru kemaleh
Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü, Ya men la yeblüğul-efhamü sıfateh
Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, Ya men la yenalül-efkaru kibriyaeh
Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, Ya men la yuhsinül-insanü nüuteh
Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği, Ya men la yuraddül-ibadü kadaeh
Ey her şeyde Kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, YYa men zahara fi-külli şeyin ayatüh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar. o:p>
87
Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, Ya habibel-bekkain
Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı, Ya senedel-mütevekkilin
Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, Ya hadiyel-mudıllin
Ey müminlerin dost ve sahibi, Ya veliyyel-mü’minin
Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, Ya enisez-zakirin
Ey bütün güçlülerden daha güçlü, Ya akderal-kadirin
Ey bütün bakanlardan daha iyi gören, Ya ebsaran-nazırin
Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim, Ya a’lemel-alimin
Ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı, Ya mefzeal-melhufin
Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, Ya ensaran-nasırin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
88
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey gerçek ikram sahibi Mükrim, Ya Mükrim
Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzım, Ya Muazzim
Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’ım, Ya Müna’im
Ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren Mu’ti, Ya Mu’ti
Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğnî, Ya Muğni
Ey canlılara hayat veren Muhyî, Ya Muhyi
Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdî, Ya Mübdi
Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzî, Ya Mürdi
Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî, Ya Münci
Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsîn, Ya Muhsin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
89
Ey her şeye kâfi, Ya kafiye külli şey
Ey her şeyi idare eden kaim, Ya kaimen ala-külli şey
Ey hiçbir şey Kendisine benzemeyen, Ya men la yüşbihuhu şey
Ey mülkünde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan, Ya men la yezidu fi-mülkihi şey
Ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan, Ya men la yenkusu min-hazainihi şey
Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan, Ya men la yehfa aleyhi şey
Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan, Ya men leyse kemislihi şey
Ey her şeyin anahtarı elinde olan, Ya men biyedihi mekalidü külli şey
Ey rahmeti her şeyi kuşatan, Ya men vesiat rahmetühü küllü şey
Ey her şey fâni olduğu halde Kendisi bâkî kalan, Ya men yebka ve yefna küllü şey
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
90
Ey gaybı Kendisinden başka kimse bilemeyen, Ya men la ya’lemül-ğaybe illa hu
Ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse defedemeyen, Ya men la yasrifüs-sûe illa hu
Ey işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen, Ya men la yüdebbirül-emre illa hu
Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen, Ya men la yağfirüz-zünube illa hu
Ey kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen, Ya men la yukallibül-kalbe illa hu
Ey mahlûkatı Kendisinden başkası yaratamayan, Ya men la yahlukul-halka illa hu
Ey nîmetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan, Ya men la yutimmün-ni’mete illa hu
Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan, Ya men la yünezzilül-ğayse illa hu
Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen, Ya men la yuhyil-mevta illa hu
Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan, Ya men la yuğni alet-tahkiki illa hu
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
91
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif, Ya Kaşif
Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric, Ya Faric
Ey her mevcuda münâsip bir sûret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih, Ya Fatih
Ey kullarına yardım eden Nâsır, Ya Nasır
Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin, Ya Damin
Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir, Ya Amir
Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhî, Ya Nahi
Ey kullarının ümidi olan Recâ, Ya Reca
Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ, Ya Mürteca
Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmür-Recâ, Ya Azimer-reca
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
92
Ey zayıfların yardımcısı, Ya muined-duafa
Ey fakirlerin hazînesi, Ya kenzel-fukara
Ey gariplerin sahibi, Ya sahibel-ğuraba
Ey dostların yardımcısı, Ya nasırel evliya
Ey düşmanların kahredicisi, Ya kahiral-a’da
Ey gökleri yükselten, Ya rafias-sema
Ey belâları kaldıran, Ya kaşifel-bela
Ey dostların can yoldaşı, Ya enisel-evliya
Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi, Ya habibel-etkıya
Ey zenginlerin mabudu, Ya ilahel-ağniya
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
93
Ey her şeyin evveli ve âhiri, Ya evvele külli şeyin ve ahirah
Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı, Ya ilahe külli şeyin ve saniah
Ey her şeyin râzıkı ve hâlıkı, Ya razika külli şeyin ve halikah
Ey her şeyin yaratıcısı ve sultânı, Ya fatıra külle şeyin ve melikeh
Ey her şeyi daraltan ve genişleten, Ya kabida külli şeyin ve basıtah
Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iâde eden, Ya mubdie küllü şeyin ve muideh
Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden, Ya müsebbibe külli şeyin ve mukaddirah
Ey her şeyi terbiye ve idâre eden, Ya mürebbiye külli şeyin ve müdebbirah
Ey her şeyi döndüren ve değiştiren, Ya mükevvira külli şeyin ve muhavvileh
Ey her şeyi dirilten ve öldüren, Ya muhyiye külli şeyin ve mümiteh
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
94
Ey yâd edenlerin ve yâd edilenlerin en hayırlısı, Ya hayra zakirin ve mezkur
Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı, Ya hayra şakirin ve meşkur
Ey övülenlerin ve övenlerin en hayırlısı, Ya hayra hamidin ve mahmud
Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı, Ya hayra şahidin ve meşhud
Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı, Ya hayra dain ve med’uv
Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı, Ya hayra mücibün ve mücab
Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, Ya hayra munisin ve enis
Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı, Ya hayra sahibin ve celis
Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı, Ya hayra maksudin ve matlub
Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı, Ya hayra habibin ve mahbub
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
95
Ey kendisini çağıranlara cevap veren, Ya men hüve li-men deahü mücib
Ey kendisine itaat edenleri seven, Ya men hüve li-men etaahü habib
Ey kendisini sevenlere yakın olan, Ya men hüve li-men ehabbehü kari
Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, Ya men hüve bi-men eradehü alim
Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden, Ya men hüve li-men recahü kerim
Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, Ya men hüve bi-men asahü halim
Ey yumuşaklığında hikmetli davranan, Ya men hüve fi-hilmihi hakim
Ey hükmünde büyük olan, Ya men hüve fi-hükmihi azim
Ey azametinde merhametli olan, Ya men hüve fi-azametihi rahim
Ey ihsânında kadîm olan, Ya men hüve fi-ihsanihi kadim
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
96
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey sebepleri takdir eden Müsebbib, Ya Müsebbib
Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib, Ya Mukarrib
Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkib, Ya Muakkıb
Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren Mukallib, Ya Mukallib
Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir, Ya Mukaddir
Ey her şeyi düzene koyan Mürettib, Ya Mürettib
Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib, Ya Murağğib
Ey kullarına öğüt veren Müzekkir, Ya Müzekkir
Ey mahlûkatı var eden Mükevvin, Ya Mükevvin
Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir, Ya Mütekebbir
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
97
Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan, Ya men la yüşğıluhu sem’un an-sem’in
Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mâni olmayan, Ya men la yemneuhu fi’lün an-fi’lin
Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan, Ya men la yülhihi kavlün an-kavlin
Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen, Ya men la yuğallituhu süalün an-süalin
Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan, Ya men la yübrimuhu ilhahul-mülihhin
Ey müminlerin kalplerini İslâm’la genişleten, Ya men şeraha bil-İslami sudurel-mü’minin
Ey zikriyle mütevâzi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden, Ya men etabe bi-zikrihi kulubel-muhbitin
Ey kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan, Ya men la yağibu an-kulubil-müştakin
Ey kendisini arzulayanların son arzusu, Ya men hüve ğayetü muradil-müridin
Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan, Ya men la yahfa aleyhi şey’ün fil-alemin
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
98
Ey her şeyi var olmadan bilen, Ya men hüve ilmühü sabık
Ey vaadi doğru olan, Ya men hüve va’dühü sadık
Ey lütfü açık olan, Ya men hüve lütfühü zahir
Ey emri üstün ve galip olan, Ya men hüve emrühü ğalib
Ey kitabı sağlam olan, Ya men hüve kitabuhu muhkem
Ey kaza ve hükmü var olan, Ya men hüve kadauhu kain
Ey Kur’ân’ı yüce olan, Ya men hüve kur’anuhu mecid
Ey saltanatı kadîm olan, Ya men hüve mülkühü kadim
Ey fazıl ve keremi dâim olan, Ya men hüve fadluhu mukim
Ey Arşı büyük olan, Ya men hüve arşuhu azim
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
99
Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi, Ya rabbel-erbab
Ey bütün kapıları açan, Ya müfettihal-ebvab
Ey sebepler tasarrufunda bulunan, Ya müsebbibel-esbab
Ey sevapları veren, Ya mu’tıyes-sevab
Ey doğruları ilham eden, Ya mülhimes-savab
Ey bulutları yoktan yaratan, Ya münşies-sehab
Ey azap ve ikabı şiddetli olan, Ya şedidel-ikab
Ey hesabı süratli gören, Ya serial-hisab
Ey dönüş kendisine olan, Ya men lehül-iyab
Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden, Ya ğafuru ya tevvab
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
100
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:
Ey Rabbimiz, Ya Rabbena
Ey İlâhımız, Ya İlahena
Ey Seyyidimiz, Ya Seyyidena
Ey Mevlâmız, Ya Mevlana
Ey Yardımcımız, Ya Nasırana
Ey Koruyucumuz, Ya Hafizena
Ey Kâdirimiz, Ya Kadirena
Ey Râzıkımız, Ya Razıkena
Ey Delilimiz, Ya Delilena
Ey Medetkârımız, Ya Muğisena

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Allah’ın Peygamberimize emrettiği bazı dualar :

-) Enam suresi 162 ve 163. ayetler :
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
Okunuşu :
Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).
Lâ şerîke lehu, ve bi zâlike umirtu ve ene evvelul muslimîn (muslimîne).
Anlamı :
“Muhakkak ki; benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir.” de.
O’nun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben, Müslümanların (teslim olanların) ilkiyim.
(Bu dua kurban keserken ve ibadet ederken okunur.)
Dua kısmı :
“İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Lâ şerîke lehu, ve bi zâlike umirtu ve ene evvelul muslimîn.”
Duanın anlamı :
“Gerçekten benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım, Alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bu emredildi. Ve ben Müslümanların ilkiyim.

2-) İsra suresi 80 ayet
وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
Okunuşu :
Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ (nasîran).
Anlamı :
Ve de ki:“Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar.Ve bana senin katından (gizli ilminden) bir yardımcı sultan kıl.”
(Bu dua genel olarak başka bir yere taşınırken okunur.)
Dua kısmı :
“Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”
Duanın anlamı :
“Ey Rabbim! Beni razı ve hoşnut olacağın yere yerleştir.Razı ve hoşnut olacağın şekilde çıkar. Bana kendi katından kudretli bir yardımcı ver.”

3-) Tevbe suresi 129
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
Okunuşu :
Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh (hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm (azîmi).
Anlamı :
Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kafidir), O’ndan başka ilah yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azim arşın Rabbidir.”
(Bu dua, tehlike ve sıkıntı anında kalp huzurunu temin etmek için yapılır.)
Dua kısmı :
“Hasbiyallâh, lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm.”
Duanın anlamı :
“Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnızca Ona dayandım. O, büyük arşın sahibidir.”

4-) Taha suresi 114. ayet
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
Okunuşu :
Fe teâlâllâhul melikul hak (hakku), ve lâ ta’cel bil kur’âni min kabli en yukdâ ileyke vahyuhu ve kul rabbi zidnî ılmâ (ılmen).
Anlamı :
İşte Hak ve Melik olan Allah, Yücedir. Ve Kur’an’ın tamamlanması hususunda Onun vahyi, sana kada edilmeden (tamamlanmadan) önce acele etme. Ve “Rabbim, benim ilmimi artır.” de.
Dua kısmı :
“Rabbi zidnî ılmâ.”
Duanın anlamı :
“Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.”

5-) Müminun suresi 97 ve 98. ayetler
وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ
Okunuşu :
Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn (şeyâtîni).
Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.
Anlamı :
Ve “Şeytanların kışkırtmalarından (vesveselerinden) sana sığınırım.” de.
Ve Rabbim, (şeytanların) benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım.
(Bu dua kaza ve belalardan korunmak için okunur.)
Dua kısmı :
“rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn.Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.”
Duanın anlamı :
“Ey Rabbim! Şeytanların vesvese vermelerinden Sana sığınırım. Rabbim, onların huzurumda, yanımda olmalarından Sana sığınırım.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir