Cennette Suretlenecek Faziletli Ameller

 Cennette Suretlenecek Faziletli Ameller

Cennette Suretlenecek Faziletli Ameller

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma gecesi, Duhan suresini okursa, Allah’ü Teala kendisine cennette bir köşk yapar.(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim [Sübhânellahi vel hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.] derse, bunlardan her bir tespihe karşılık kendisi için cennette bir ağaç dikir.(2)
Yapıldığı Zaman Cennette Ağaç Olan Dua
bu dua yapıldığı zaman cennette Allah’u teala bir ağaç yaratır.
 • Ebu Musa el-Eş’ari (Radıyallahü Anh)’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurmuştur: “Bir insanın çocuğu öldüğünde, Allah’u Teala Meleklerine:-“Kulumun çocuğunu mu aldınız?” buyurur. Melekler:

  -“Evet” Derler. Allah’ü Teala da melklere:

  -“Kulum ne dedi?” buyurur. Onlar da:

  -“el-Hamdü lillah. İnnâ lillahi ve İnna ileyhi raci’un” [Anlamı: Allah’a hamd olsun, bizler Allah’a aidiz. O’na döneceğiz.] dedi, derler. Cenabı Allah da:

  -“Öyle ise kuluma cennette bir ev yapın ve adını hamd evi koyunbuyur. (3)

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Benim üzerime çokça salat u selam getirin. Çünkü o, kabirde de, sıratta da, cenette de bir nurdur.(4)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim ihlas ile (Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.)” derse, cennete girer

  Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh)’den rivayet ediliyor: “Hepiniz cennete gireceksiniz, ancak sahibinden kaçan deve gibi Allah’ın rahmetinden kaçanlar müstesnadır.” Allah’ın nimetinden böyle kaçanların kimler olduğu sorulduğunda Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “-“Lâ ilâhe illallah demeyen kimsedir. Diliniz tutulmadan Lâ ilâhe illallah demeye devam edin. Zira o kelime, ihlas kelimesidir. Tevhid kelimesidir, takva kelimesidir, Kelime-i tayyibe’dir. Hakka davewt kelimesidir. O, yapışılacak en sağlam bir halkadır. Cennetin bedeli odur.

 • Muaz bin Cebel (Radıyallahü Anh)’den rivayetle Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Kimin son sözü, “La İlahe İllallah” olursa, cennete girer.” buyurmuştur.(5)
 • Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size onu yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey bildireyim mi! aranızda selamı yayınız.(6)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim farz namazın peşinden Ayete’l-Kürsi‘yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur. Ölünce cennete girer.(7)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabahladığında üç kere [E’ûzü billahissemî’il alîmi mineşşeytânirracîm.] der sonra Besmele çekerek bir kere (Haşr suresinin 21-24. ayetlerini) okursa o gece veya gündüz ölürse, muhakkak cenneti kendisine vacip kılmış olur.(8) 

  Gece veya Gündüz Ölünce Cennet Vacip Olan Dua
  Gece veya Gündüz Ölünce Cennet Vacip Olan Dua
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mevla Teala bu (Haşr Suresinin 21-24. ayetleri) sureyi okuyanı işitir ve şöyle buyurur.
  {-Kuluma müjde verin. İzzetime and olsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cennette sana bir mekan verip, seni oraya yerleştireceğim.}”
  (9)
 • Bir kimse: “Ey Allah’ın Resulü! Ben İhlas suresini seviyorum! dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) o kimseye: “Bu sureyi sevmen, cennete girmene sebep olacaktır.(10)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim günde (sabah ve akşam en az) 100 kere [“Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin” Yani “Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah’tan başka ilah yoktur.“] derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.(11)

  Fakirlikten ve Kabir Yalnızlığından Kurtulmak ve Cennetlik Olmak İçin Dua
  Fakirlikten ve Kabir Yalnızlığından Kurtulmak ve Cennetlik Olmak İçin Dua
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını görmek için yürüyen kimseye Allah’u Teala, attığı her bir adım için yetmiş hasene yazar, onun yetmiş günahını siler. Ondan ayrıldığı yere tekrar dönünceye kadar (bu böyle devam eder). Onun vasıtasıyla ihtiyacı görülecek olursa, annesinden doğduğu gün gibi günahlarından sıyrılır. Eğer bu kişi din kardeşinin işini yerine getirirken ölürse, hesaba çekilmeden doğrudan cennete girer.(12)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’a:-“Ey Allah’ın Resulü! Bir adamın ömrü kısa olup, günahı nasıl çok olur” diye soruldu.

  Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

  -“Her insan çok hata işler. Her kimin akıllı bir huyu, koruyan bir tabiatı varsa, onlar onu korur da günahları kendisine zarar vermez.” buyurdu.

  -“Ey Allah’ın Resulü bu nasıl olur?” denildi.

  Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

  -“Her günah işleyişinde beklemeden hemen tövbe ederse, günahları silinir de kendisini cennete koyacak olan fazla ameli kalır.” buyurdu.

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kişi Müslüman kardeşini hastalığında ziyaret ederse, oturuncaya kadar cennet bağlarında yürür. Oturunca onu rahmet kaplar. Sabah ziyaret ederse, 70.000 melek akşamlayıncaya kadar ona istiğfar eder. Akşam ziyaret ederse, sabahlayıncaya kadar 70. 000 melek ona istiğfar eder. (13)
 • Ömer bin Hattab (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim çarşıya çıkarda:
  Sevap Kazandırıp Günah Sildiren Dua
  yapıldığı zaman 1 milyon sevap kazandırıp, 1 milyon günahı sildiren ve cennete ev yapılmasına vesile olan dua,

  [La ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike lehü. Lehül mülkü ve lahül hamdü yuhyi ve yümitü. Ve hüve Hayyün lâ yemütü Biyedihil hayrü ve hüve külli şey’in kadîr.]

  Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. Öldürür ve diriltir. O, ölmeyen diridir. Hayr, O’nun elindedir. O’nun her şeye gücü yeter.derse, Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını siler ve derecesini de bir milyon yükseltir. (14) Bazı rivayetlerde, “Allah ona cennette bir ev yapar” buyurulmuştur.

 • Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “”Muhakkak ki Allah’ü Teala’nın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse, onları bilip onlara iman ederse, onlara güzelce riayet edip mümkün olan manaları ile amel etmeye gayret ederse.) cennete girer.(15)

Dipnotlar Kaynaklar

 1. Zebidi, İthaf, 3/293; Taberani, el-Kebir, 8/316
 2. İbni Mace, 2/1251
 3. Tirmizi, Cenaiz, 1021
 4. Deylemi, Müsnedül-Fridevs, 2/291, 408; Münavi, Feyzül-Kadir, 4/249
 5. Ebu Davud, Cenaiz, 3116
 6. Müslim, İman, 54
 7. Nesai, Sünen-i Kübra, 9925; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2385
 8. Suyuti, Cami’ussağir, 6/201, no.8943; Beyhaki, Şü’abül-İman, 2/492
 9. Suyutiş, el-İtkan, 2/401
 10. Tirmizi, Fedailu’l-Kuran, 11;Darimi, Fedailu’l-Kuran,24
 11. Zebidi, İthaf, 5/131
 12. Heysemi, Mecme’uzzevaid, 8/190
 13. Ahmed Bin Hanbel, Müsned, 1/81; İbni Mace, 1/463; Ebu Daşvud, 3/185
 14. Tirmizi, Daavat, 3428
 15. Buhari, Tevhid, 7392

Başa Dön

2 Comments

 • ALLAHU EKBER

 • Allahım sen nelere kadirsin, bizi cennete koymak bizden razı olmak sanki bahaneler yaratıyorsun,

  Şükürler olsun Allah’ım bizi müslüman olarak ruhunu teslim edenlerden eyle, Cennette de Cemalullahı nasip eyle. Sana sığındık senden diliyoruz.

  Amin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir