Yemek Duaları

 Yemek Duaları

Hadisi Şerif ve Diğer Rivayetlerde Geçen Bütün Yemek Duaları

Hadisi Şerif ve Diğer Rivayetlerde Geçen Bütün Yemek Duaları
Hadisi Şerif ve Diğer Rivayetlerde Geçen Bütün Yemek Duaları

Allah’u Teala’nın insanlara verdiği nimetlerin başında yeme ve içme nimeti gelir. Kısaca beslenme diyebileceğimiz bu nimet, kul için hayati bir önem arz eder. Allah (c.c.) yarattığı her varlığa, bir rızık yani beslenme programı takdir etmiştir. Kişinin yaşadığı sürece neyi ne kadar yiyeceğini Allah’u Teala bilmektedir. Kulun beslenme nimetine karşı, Rabbine şükür borcu vardır. Bilinçli kul, bu görevin şuurundadır. Nitekim:

 • Hz. Enes (Radıyallahu Anh)’den rivayetle Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Allah’u Teala, yemek yeyip de El-Hamdü lillah diyen ve su içip de yine Elhamdu lillah diyen kulundan razı olur" (1)
 • Hz. Enes (Radıyallahu Anh)’dem rivayetle Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Şüphesiz ki, Allah, kulunun yemeğini yeyip sonra yediğine karşılık kendisine hamddetmesinden, yahut içeceğini içip içtiğine mukabil kendisine şükretmesinden çok hoşnut olur.”(2)

Allah’ın yeyip içirdiği nimetlere, verdiği için şükür gerektiği gibi, vucutta hazmedildiği, bedene faydalı hale getirildiği ve zararlı atıkların da vucuttan atılması sağlandığı için de ayrıca şükretmesi, Allah’a dua etmesi gerekir. Ebu Eyyûb (Radıyallahu Anh): Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), yemek yediği veya su içtiği zaman, şöyle dua ederdi. "Bunu bize yediren, içiren, hazmettiren ve dışarı çıkmasını (vucuttan atılmasını) sağlayan Allah’a hamd olsun."

Allah’ın yarattığı nimet çeşitlerine bir kusur ve hata bulmak hiçbir insanın ne haddidir, ne de hakkıdır. Çünkü herbir yiyecek maddesinin insan vucuduna yararlı, öğeler içerdiği bugün ilmi araştırmalarla da tesbit edilmiştir. Ancak Allah’ın kusursuz nimetlerini mutfakta beceriksiz ellerin kusurlu hale getirmesi, tatsız, tuzsuz, içine haram katılmış, Gadaplı (öfkeli), üzüntülü ve gafletli (Öfke, üzüntü ve gaflet yemek yapanın o anki ruh halidir ve bu Allah Dostlarının kıssalarında çokça anltılan bir haldir. bu kişilerin yaptığı yemekleri yememişlerdir.) bir yemek ortaya çıkarması her zaman söz konusudur.

Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu konuda yemek yapanın emeğine (haram, gaflet, gadap vb. durumlar hariç) hep saygı göstermiştir. İştah çekici bulmasa bile yapılan yemeğe (tadından ötürü) ayıp ve kusur bulmamıştı. Canı çektiğini yemiş, çekmediğinden de hiçbir şey demeden yemeği terketmiştir. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’den rivayetle: "Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (önüne konulan) hiçbir yemeğe ayıp ve kusur bulmamıştır. Canı çekip arzu ediyorsa yer, hoşuna gitmezse, hiçbir şey demez, yemeyi bırakırdı."(3)

Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Yemek Duaları

 • Efendimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’den tek başına yemek yiyen kişi için yemek duası:
  Tek Başına Yemek Yiyenin Yapacağı Dua
  Tek Başına Yemek Yiyenin Yapacağı Dua

  Duanın Arapça Okunuşu: “Elhamdü lillahillezî et’ameni hâzâ ve razekanihi min ğayri havlin minni ve lâ kuvvetin.”

  Duanın Türkçe Anlamı: “Benim bir gücüm ve kudretim olmaksızın bana bu yemeği veren ve onu bana rızık kılan Allah’a hamdolsun.” (4)

  Karnını doyurduktan sonra bu duayı okuyanın, geçmiş günahları bağışlanır. Nitekim Allah Resulü (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): -“Kişinin yemek sofrası kurulur: ama sofra henüz ortadan kaldırılmadan bağışlanır.” der. Sahebe-i Kiram: -“Niçin bu böyle olur ey Allah’ın Resulü” dediğinde.

  -“Çünkü o zat, sofra kurulduğu zaman besmele çeker, doyduğu zaman da ‘el-Hamdü lillah’ der". (5)

 • Sofrada birden fazla kişi varsa Ebu Said el-Hudri (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilen Hadisi Şerifteki dua yapılır:

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yemeğini bitirince: " ‘Elhamdü lillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve ce’alenâ mine’l-müslimîn.’ (Bizi yediren içiren ve Müslümanlardan kılan Allah’a hamd ve şükürler olsun) buyururdu." (6)

  Birden Fazla Kişi ile Yemek Yiyenin Yapacağı Dua
  Birden Fazla Kişi ile Yemek Yiyenin Yapacağı Dua
  Söz konusu bu dua biraz daha uzatılmak istendiğinde şöyle devam edilebilir.

  Birden Fazla Kişi İle Yemek Yiyenin Yapacağı Duanın Uzun Hali
  Birden Fazla Kişi İle Yemek Yiyenin Yapacağı Duanın Uzun Hali

  Duanın Arapça Okunuşu: “Ve Rahmetullahi ve berekâtühü alâ sâhibi’t-taâmi ve’l-âkilîn. ET’amene’llâhü min taâmi’l-cenneti. Ve sekâna’llâhü min şerâbi’l-kevser, ve zevvecene’llâhü bi hüri’l-în. Ve ekrimnâ bi ru’yeti cemâli ke yâ ilâhe’l-âlemin. Allahümme’c’al ni’metenâ dâimâ ve evlâdenâ âlimâ ve rizkanâ vâsiâ. Ve devietenâ kâimâ ve lâ tüsallit aleynâ zâlimâ, Allâhümme zid ve lâ tenkus bi hürmeti seyyidi’l-mürselin. Ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemin.”

  Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ın rahmeti ve bereketi bu yemeğin sahibine ve yiyenlere olsun. Allah bize Cennet yemeklerinden yedirsin. Kevser şarabından içirsin ve Cennet hurilerinden eşler nasipetsin. Allah’ım! bizi, cemalini görmekle şereflendir. Allah’ım! bize verdiğin nimetini devamlı kıl. evlatlarımızı alim eyle. Rızkımıza genişlik ver. Devletimizi de güçlü kıl ve zalimleri bizim üzerimize salma. Allah’ım! Peygamberlerin Efendisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hürmetine bize verdiğin nimetlerini arttır, eksiltme. Hamd, alemlerin Rabbi Allah’adır.”

Evliyaullah ve Ulema’nın (Alimlerin) Yemek Duaları

Bu yazımızı yazarken şu an için iki mübarek Allah Dostunun yemek bittikten sonra yaptıkları duaları aşağıda belirttik. Umarız istifade edersiniz.

Ali Haydar el-Âhıshavî (Kuddise Sirruh) Hazretlerinin Yemek Duası

Ali Haydar el Ahıshavi Hz. (Kuddise Sirruh)'nin Yemek Duası
Ali Haydar el Ahıshavi Hz. (Kuddise Sirruh)’nin Yemek Duası

Duanın Arapça Okunuşu: "el-Hamdü lillahi sümme ve sümme el-Hamdü lillah. el-Hamdü lillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve eşbe’anâ ve ervânâ ve kefânâ ve âvânâ min ğayri havlin ve lâ kuvvetin minnâ. Ve kem mimmen lâ kâafiye lehü ve lâ me’vâ. El-Hamdü lillahillezi en’amena aleynâ ve efdale ve ce’alenâ ni’amehü zâhiraten ve bâtineh. el-Hamdü lillahi hamden yuvâfî ni’amehü ve yükâafiü mezîdeh. Allahümme ecirnâ mine’n-nâr. Vahfeznâ an şürûri’l-eşrâr. Ve elhıknâ bi ıbâdike’l-ebrâri bicâhi’n-nebiyyi’l-muhtâri indeke ve âlihi’l-ahyâr. Allahümme innâ nes’elüke temâme’n-ni’meh. Ve devâme’l-âfiyeh. Ve husne’l-hâtimeh. Ve ilâ şeref’n-nebiyyi ve âlihi ve ashâbihi ve meşâyihıne’l-fâtiha."

Duanın Türkçe Anlamı: " Bizi yediren, içiren, doyuran, kandıran (suya kanmak gibi), bize kafi gelen, yorulmadan ve bir kuvvet harcamadan barındıran Allah’a tekrar tekrar hamd ü senalar olsun. Kendilerine yetecek bir şeyleri ve barınacak yerleri olmayan nice insanlar vbardır. Bize rızık veren, üstün yapan ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamd ederiz. Bize görünen ve görünmeyen nimetlerini tastamam veren Allah’u Teala’ya hamd ederiz. Nimetlerini karşılayacak ve fazlasınada denk gelecek şekilde yüce bir hamdle Allah’a hamd olsun. Ey Allah’ım, bizi cehennem ateşinden ve şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Ve bizi Senin katında seçilmiş olan Efendimiz (Salallahu Aleyhi ve Sellem) ve hayırlı olan ailesinin hürmetine ebrar (iyi) kullarının arasına kat. Ey Allah’ım! Nimetinden tamamını ve afiyetin devamını ve Ahirete hüsn-i hâtime ile gitmeyi Sen’den istiyoruz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in aziz ruhuna, Al’ine ve Ashabına ve Meşayıhımza Fatiha okuyun."

Not: Eğer Mübarek (k.s.) bir davette ise: "Allah’ım rızıklarına bereket ver, onları bağışla ve onlara merhamet et." diye eklerdi. (7)

Said-i Nursi (Rahmetullah-i Aleyh) Hazretlerinin Yemek Duası

“Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız. bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbalarını göster. Bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile ta’zib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme." (Mübarreğin (r.a.) Sözler adlı eserinden alınmıştır.)

Rivayet Edilen Bir Sofra Duası

Sofra Duası
Sofra Duası

Duanın Arapça Okunuşu: “Allâhümme bârik lenâ fihi ve et’immâ hayran minhu.”

Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ım! bu yemeği bize faydalı ve bereketli kılve bize bundan daha hayırlısını nasip et.”

Misafirin Yapacağı Dua

Misafirin Ev Sahibine Yapacağı Dua
Misafirin Ev Sahibine Yapacağı Dua

Duanın Arapça Okunuşu: “Allâhümme bârik lehüm fimâ razaktehüm, vağfir lehüm, ve’rhamhüm.”

Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ım! onlara verdiğin rızka bereket ihsan eyle. Onları bağışla ve onları esirge.”

İslamda sofa adabının en önemli kuralı, yemeğin başında besmele çekmek ve sonunda da Allah’a hamd etmektir. Rabbimin Tevfik ve İnayeti ile, Allah’u Teala’ya emanet olun.

Dipnotlar (Kaynaklar)

 1. Müslim, Zikir ve Dua, no.2734
 2. Müslim, no. 2734
 3. Buhari, Müslim
 4. Muaz ibnu Enes’den, Ebu Davdu, Libas 1, no.4023
 5. Taberani, Mu’cemu’l-Evsat
 6. Ebu Davud, ET’ıme, 3850
 7. Faziletleriyle Sureler ve Dualar, Yasin Yayınevi, Sayfa-717

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir